Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Hem OM SLANGAR

Hur man väljer rätt slang

Det finns ingen universell slang som fungerar för alla tillämpningar och i alla situationer. Vilken slang du ska välja beror på vilken typ av material den ska transportera, vid vilket tryck och vilket flöde. Hur man väljer rätt slang är en hel vetenskap.

Innan du väljer slang finns det flera faktorer som behöver beaktas: kommer slangen utsättas för höga eller låga tryck? Kommer slangen transportera ut eller suga in material? Kommer slangen att utsättas för extrem värme eller kyla? Kommer slangen att rullas, böjas eller utsättas för korrosiva material?

I nedanstående text har vi tagit fram 13 frågor som du alltid ska försöka besvara innan du väljer slang. Med bakgrund av de svar som ges kan din återförsäljare ge dig en korrekt rekommendation där du får slangar, klämmor och kopplingar som är avsedda för din specifika applikation, och du som kund för den mest kostnadseffektiva lösningen över tid.

1. Vilka material kommer slangen transportera?

De material som används för att tillverka slangar är lika olika som de produkter som kan pumpas genom dem.

Om du väljer fel slang i förhållande till det material den kommer att transporteras kan slangen bli spröd, styv eller mjuk och slangens livslängd kommer att försämras. Slangen kommer få svaga områden och bli känslig för exempelvis tryckstötar.

Beträffande gummislangar kan alla förefalla vara likadana, men det finns många olika blandningar av gummi. EPDM-slangar (Eten-Propen-Dien-M onomer, även kallat Etenpropengummi) är billiga, hållbara, starka och lämpliga för till exempel flytgödsel och utspädda kemiska lösningar. Petroleumprodukter gör dock att EPDM-slangar förstörs. Om du avser att använda en gummislang för att transportera petroleumprodukter är det viktigt att använda en slang gjord av nitrilgummi. Här kan du läsa mer om olika elastomerers egenskaper.

Det är även viktigt att ta hänsyn till vätskans koncentration: Att pumpa en koncentrerad vätska genom en slang ställer helt andra krav än att pumpa en utspädd lösning genom slangen.

2. Behöver slangen motstå höga tryck?

Det tryck som utövas på en slang beror på pumpens kapacitet och på slangens diameter. Ju mer vätska som trycks in i slangen, desto högre blir trycket på slangväggen. Detta interna tryck mäts oftast i Bar eller Mega Pascal.

I pumpar är avloppsslangen den ena av två slangar anslutna till pumpen, avloppsslangen är alltid ansluten till pumpens utlopp. Avloppsslangen utsätts oftast för som högst tryck när pumpen är i drift, ventilerna är stängda eller tryckregulatorn inte reagerar tillräckligt snabbt för att avleda flödet från munstyckena tillbaka till tanken.

För att förstå hur olika slangar motstår olika tryck är det viktigt att veta hur slangar tillverkas. Alla slangar är tillverkad av ett innerrör som omges av ett förstärkningsskikt och ett ytterhölje.

Innerröret måste givetvis vara kompatibelt med det medie som ska transporteras genom slangen och erbjuda ett visst skydd mot tryck.

För att motstå ett ännu högre tryck använder slangtillverkare olika förstärkningsmaterial för att hålla ihop kärnan. Förstärkningsmaterialet kan vara gjort av till exempel rostfri- eller textiltråd som kombineras i enkla eller dubbla flätor beroende på dimensionerande slangtryck. Fler lager förstärkningar ökar slangens maximala tryck.

Alla slangar har två tryckmärkningar: arbetstryck och sprängtryck.

Arbetstrycket motsvarar det tryck som slangen utsätts för vid normal användning. Slangar som endast utsätts för tryck inom det normala arbetstrycksområdet kommer transportera lika mycket medie under hela sin livslängd.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetstrycket inte är statiskt. Högre temperaturer påverkar materialet i slangarna är gjorda av. Temperaturer överstigande normal rumstemperatur gör att arbetstrycket sjunker. Till exempel har en slang med ett klassat arbetstryck på 10 Bar sämre prestanda vid högre temperatur än normal rumstemperatur, vilket gör att det är viktigt att välja en slang med högre arbetstryck än vad pumpen kan leverera. På så sätt kan slangen fortfarande leverera mediet även då temperaturen är förhöjd.

Sprängtrycket är det högsta tryck en slang kan motstå innan den går sönder. Slangar kan utsätts för höga tryck till exempel när en övertrycksventil havererar. Slangar kan normalt motstå ett tryck över sprängtrycket under en viss tid innan slangarna sprängs.

Sprängtrycket är normalt fyra gånger högre än arbetstrycket, men beroende på slangtillverkare kan denna säkerhetsmarginal variera. Skillnaden mellan arbets- och sprängtryck är en inbyggd säkerhetsmarginal. När slangen används inom sitt klassificeringsområde ska inte slangen sprängas enbart på grund av trycket.

Viktigt att ha i åtanke är att arbets- och sprängtrycket gäller för nya slangar. Vartefter slangen åldras, både från in- och utsidan, kommer det faktiska arbets- och sprängtrycket att minska. Vanlig rutinöversyn av utrustning bör därför även innefatta utbyte av slangar vi behov.

Alla tillverkare stämplar inte sina produkter med tryckklassificering direkt på slangen. Vissa tillverkare väljer att endast stämpla sina högkvalitetsprodukter, medans information om arbets- och sprängtryck för omärkta slangar kan hittas i tillverkarens produktbeskrivningar.

Var särskilt uppmärksam om slangen ska transportera vattenfri ammoniak. För dessa tillämpningar är det vanligt att det krävs en säkerhetsfaktor fem istället för den normala säkerhetsfaktorn fyra mellan arbets- och sprängtryck. Denna typ av slangar är ofta stämplade med ett bäst före datum, och måste då bytas ut innan utgångsdatumet.

Faktaruta: Användningsområdet avgör slangvalet

I denna guide vill vi påvisa att det är mer än trycket och mediet som avgör valet av rätt slang. Som exempel nedan jämförs hydraulslangar och gödselslang.

Slangar för hydraulvätskor

För petroleumbaserade vätskor måste materialet i slangen vara rätt anpassat. Utöver materialvalet måste även slangen vara anpassad för kraftiga temperaturväxlingar. På vintern kan temperaturen i en hydraulvätska under loppet av några minuter skifta från -20 grader till +100 grader. Var noga med att materialet i slangen är elastiskt nog för att klara sådana extrema temperaturväxlingar.

Sättet hydraulslangar är tillverkade på avgör i hög grad dess förmåga att klara av böjningar. Hydraulslangar kan tillverkas med ett, två, fyra eller sex lager förstärkningstrådar. Ju färre förstärkningslager desto lägre arbetstryck klarar slangen, men å andra sidan motstår en slang med få förstärkningslager böjning bättre. På samma sätt minskar slangens flexibilitet då antalet lager förstärkningstrådar ökar.

Den kanske viktigaste faktorn att tänka på innan du köper en hydraulslang är arbetstrycket. Slangar konstruerade för att hantera hydraulvätskor måste tåla snabba ökningar i tryck utan att sprängas, och det är inte ovanligt hydrauliska system att trycket att variera från 0 till hundratals Bar inom några sekunder. Äldre hydrauliska systems var ofta designade för att arbeta med upp till omkring 100 Bars tryck medans nyare system ofta arbetar med upp till 400 Bars tryck.

Slangar för gödselhantering

Att pumpa gödsel kräver ofta slangar med 100 till 150 millimeters diameter. Vid så pass stor diameter kan mycket oönskat material som kan skada slangens insida passera genom slangen. Till exempel kan spikar, trä och metallbitar av misstag hamna i gödslet och när dessa passerar genom slangen skadas slangens insida. För att motverka detta tillverkas ofta gödselslangar med ett extra skyddande invändigt lager.

Gödselslangar måste också motstå yttre påfrestningar. Det är vanligt att gödselslangar släpas långa sträckor efter en traktor, och om slangens ytterhölje inte är extra hållbart finns risk att skador på slangen på grund av nötning uppstår.

Vissa gödselslangar har trådförstärkningar, medan andra använder rullningsbara blå eller gröna avtappningsslangar för transport av gödsel.

3. Kommer slangen att arbeta med undertryck?

Sugslangar suger vätskan från lagringstanken till pumpen. Liksom alla slangar måste sugslangen vara gjorda av material som är kompatibla med den produkt som transporteras. Till skillnad från de högtrycksslangar som beskrivits ovan så arbetar sugslangen med undertryck, och slangen måste klara ett kraftigare undertryck än vad pumpen skapar för att inte kollapsa.

Sugslangar är styva för att de inte ska bi platta under vakuum. Vanligtvis använder tillverkare en av två förstärkningsmetoder: förstärka innerslangens väggar med en trådspiral av stål, eller integrera en hård plastförstärkning i ytterslangen. Dessa förstärkningar håller slangen cirkulär och tillåter vätskan att flöda fritt.

De flesta sugslangar är utformade för att arbeta under lägre tryck än tryckslangar av liknande dimensioner. I många tillämpningar är sugslangar tillräckligt mångsidig för att kunna användas på båda sidor av en pump, men på grund av att utloppsslangar inte förstärks på samma sätt som sugslangar är utloppsslangarna begränsade till användning på pumpens högtryckssida.

Sugslangar tillverkas i blått, grönt, gult och andra färger. Färgerna talar om vilken typ av förstärkning som slangen har, färgen säger ingenting om slangens kapacitet i övrigt. Ett exempel på sugslang hittar du här.

Exempel på vacuumslang Exempel på vacuumslang

4. Hur stor är slangens diameter?

Slangar har inner- och ytterdiameter, och innerdiametern är oftast den viktigaste diametern att ta hänsyn till vid dimensionering. Systemets kapacitet är en funktion beroende på pumpens kapacitet och slangens innerdiameter. Generellt gäller att stora flöden kräver stor innerdiameter för att minimera friktionsförluster och tryckbegränsningar. Målet vid dimensionering är att välja en slang som kan leverera det nödvändiga flödet till ett så lågt tryck som möjligt. På så sätt kan även kostnaden hållas nere i och med att slangar med lägre tryckklassning normalt sett är proportionerligt billigare. Innerdiametern styr även vilken typ av koppling som slangen bör utrustas med.

Ytterdiameter styr storleken på den slangklämma som behövs för att sammanfoga slangen med kopplingen. I vissa tillämpningar kan ytterdiametern vara begränsad, till exempel om slangen ska dras i trånga utrymmen eller genom hål.

5. Hur lång slang behöver jag?

Det är viktigt att ta hänsyn till att slangen behöver en viss flexibilitet när man mäter hur lång slanglängd som behövs. Förändringar i omgivningstemperatur, temperaturvariationer på vätskan och vibrationer kräver att slangarna är flexibla. Alla slangar ändrar dimension i förhållande till temperaturen. Även tryck- och flödesförändringar kräver viss flexibilitet i slangen för att den inte ska vridas, böjas, veckas eller slitas loss från kopplingen.

6. Kommer slangen böjas eller veckas?

Slangens böjradie är en viktig faktor att ta hänsyn till om slangen vid upprepade tillfällen kommer rullas upp/ut eller vikas. Slangar som kräver upprepade böjningar bör vara stark och

bibehålla samma innerdiameter även efter lång tids användning. Böjradie mäter hur mycket en slang kan böja utan att veckning uppstår. Till exempel kan en slang med 100 mm böjradie rullas upp kring en trumma med minst 200 mm diameter utan veckning.

Ju större böjningsradien desto mindre böjning tål slangen innan den veckas. Slangar med större ytterdiameter och tjockare material klarar böjning sämre. Om du har för avsikt att rulla upp slangen så är böjradien viktig att ha i åtanke.

För att bestämma slangens böjningsradie: Ta en slang i båda händerna och forma en mindre och mindre cirkel. När slangen veckas, mät diametern på cirkeln och dividera med två för att få slangens böjningsradie.

De egenskaper som avgör slangens böjradie är väggtjocklek, armeringsmaterial och väggmaterial. Vissa slangar som veckas kan återta sin ursprungliga form. Till exempel gummislangar har mycket mer elasticitet (böjlighet) än slangar av PVC och EVA. Vissa halvtransparenta gummislangar är så pass böjliga att det inte är relevant att prata om en minsta böjningsradie.

Tryckslangar är utformade för att böjas lättare än vacuumslangar med samma dimensioner, så om du har en utloppsslang som behöver böjas kan det vara oklokt att använda samma slangtyp på in- och utloppssidan av pumpen. Om du ändå väljer att göra det så kan det vara klokt att komplettera slangen med en 45- eller 90-graders rörkoppling där böjen annars skulle hamnat. Man ska dock vara medveten om att rörkopplingar kan försämra flödet, öka friktionen och skapa svaga punkter där läckage kan uppstå.

7. Kommer slangen i kontakt med petroleumprodukter?

När petroleumprodukter såsom olja och diesel läcker ur en slang kan de snabbt skada slangens ytterhölje och orsaka slanghaveri om slangens ytterhölje inte är tillverkad av petroleumresistent material. Diesel och olja avdunstar långsamt och kan absorberas i slangen ytskikt. Bensin har mindre skadlig effekt på slang vid läckage eftersom bensin snabbt avdunstar från ytan.

Hydraulolje- eller dieselläckage kan minska livslängden och funktionen hos slangar som används för att transportera bekämpningsmedel och gödningsprodukter. Av dessa skäl bör man alltid reparera läckage och om möjligt dra om slangar så att framtida läckage ej rinner längs med slangen.

När bränsle– eller hydraulslangar byts ut är det viktigt att rätt typ av slangar används, detsamma gäller för returledningar som normalt arbetar under lägre tryck och därför är av annan typ än den trycksatta slangen.

8. Kommer slangen användas utomhus?

Solljus, ozon och temperaturer kan bryta ner eller torka ut slangar. När en slang torkar ut blir den hård, spröd och förlorar sin förmåga att expandera under tryck. I extrema fall kan uttorkade slangar knäckas.

Extrem kyla få gummiblandningen i slangar att frysa vilket kan få dem att spricka när de böjs. Ju kallare slangen är desto mindre flexibel blir de. Det är därför det är mycket viktigt att låta slangar värmas upp innan du använder utrustningen så att slangarna kan motstå påfrestningar från det ökade trycket.

Plastslangar tillverkade av transparent polyvinylklorid (PVC) och halvtransparent etylvinylacetat (EVA) blir hårda och spröda när temperaturen är låg och mjuknar när temperaturen stiger. Solljus kan förstöra dessa slangtyper även om slangmaterialet kan innehålla tillsatser som ger ett extra skydd mot UV-strålning

PVC-slang är en transparent vinylprodukt som används på många ställen. Materialet är dock ganska begränsande i vad den kan användas till. PVC-slang används ofta som nivårör när man behöver läsa av hur mycket vätska som finns i behållare med ogenomskinliga väggar, till exempel stål eller glasfibertankar. PVC-slang har ingen tryckklassning och är inte heller förstärkt.

PVC-slang bryts ner när den kommer i kontakt med de flesta kemikalier under längre perioder. Kemikalier såsom bekämpningsmedel gör PVC-slangen mjuk och orsakar att slangen sträcks. Solljus bryter lätt ned PVC-slang. PVC-slangen är olämplig för utomhusbruk, bara vinden i sig kan orsaka slitage genom friktion och skada slangen.

I slangkataloger beskrivs vilka yttre- och inre temperaturer en slang tål. När du väljer slangar är det viktigt att veta vilka temperaturextremer som slangen kan utsättas för. I vissa tillämpningar kan slangar utsätta för temperaturer mellan -40 °C +100 °C.

9. Vilken fysisk miljö kommer slangen vara i?

Slangar behöver skydd mot externa värmekällor, nötning, och vibrationer. Vissa slangar är omlindade med stålspiraler som skyddar slangen från fallande objekt, medans andra slangar har plastspiraler runt dem för att skydda dem från nötning och vibrationer.

Gummislangar placerade i närheten av värmekällor (till exempel motorer) kan brytas ner i förtid på grund av värmen. Ibland kan en tjockare slang vara tillräcklig för att skydda slangen från värmekällan. Ett annat alternativ för att skydda slangen från värmen kan vara att placera slangen inuti en skyddsslang. Ytterligare alternativ är att dra slangen längre bort från värmekällan eller att montera värmesköldar mellan motorn och slangen.

10. Kommer slangens vikt vara ett problem?

EPDM-slangar är mycket slitstarka men ju större dessa slangar är, desto tyngre blir de. Om vikten är ett problem så bör du leta efter alternativ som väger mindre. Om tunga slangar krävs för specifika tillämpningar så kan du installera rätt stöd enligt tillverkarens rekommendationer.

11. Vilken typ av slangklämmor behövs?

Inte bara slangar, även slangklämmor finns i många varianter. Vilken slangklämma som är bäst lämpad beror på slangens användning. Valet av slangklämma blir viktigare när trycket ökar. Utan rätt klämmor runt slangarna kan höga tryck få slangen att lossna från kopplingen och potentiellt orsaka skador på både utrustning och människor.

Slangklämmor är dimensionerade för att passa över en slangs ytterdiameter och kategoriseras av den minsta och största slangdiameter de passar. Till exempel kan en slangklämma beskrivas med ett spännområde mellan Ø22-32 mm.

Kom ihåg att slangklämman måste kunna glida över slangen och monteringsflänsen. Detta innebär att slangklämman måste passa över en något större ytterdiameter än vad slangen i sig själv kräver.

Andra faktorer att tänka på när du väljer slangklämma är korrosion av materialet och arbetstrycket.

Den fem vanligaste typerna av klämmor beskrivs närmare nedan:

Slangklämma med snäckväxel i stål

Denna typ är bland de billigaste klämmorna på marknaden. Slangklämmor med snäckväxel är speciellt användbara när de placeras permanent på slangar. Att montera och demontera denna typ av klämma upprepade gånger försvagar metallen och nöter sönder gängorna i snäckväxeln.

Använd inte denna typ av klämmor tillsammans med frätande material såsom gödningsmedel. Korrosion på någon del av klämman gör att metallen försvagas och hållfastheten minskas. Byt därför alltid ut korroderade klämmor.

Exempel på slangklämma med snäckväxel Exempel på slangklämma med snäckväxel

Slangklämma med snäckväxel i rostfritt stål

Denna typ av slangklämma är tillverkad helt i rostfritt stål och har längre livslängd än motsvarande slangklämma av stål. De rostfria slangklämmorna kan monteras och demonteras ett flertal gånger utan att metallen utmattas. Det viktiga att tänka på med denna typ av slangklämmor är att alla detaljer ska vara tillverkade av rostfritt stål.

Klämband

Klämband är ett stålband som monteras med ett speciellt verktyg. Verktyget kapar och låser bandet vid montage. Denna typ av klämma är inte möjlig att återanvända. Klämband finns både som rostfritt- och vanligt stål.

PARI-klämma

Den typ av slangklämma är en mycket stark konstruktion, och finns i både enkelt och dubbelt utförande. Bultar med insex-huvud spänner åt ett bandstål och spännkraften i denna konstruktion kan bli avsevärt högre än i slangklämmor med snäckväxel. Om ett eventuellt läckage medför risk för till exempel miljöproblem kan denna typ av klämma med fördel användas. PARI-klämmor finns i både rostfritt och vanligt stål.

Pressade klämmor

Pressade klämmor används på högtrycksslangar. Denna typ av klämmor är permanent fastpressade på bägge ändar av slangen. För att montera pressade klämmor krävs specialutrustning och montaget gör normalt av slangtillverkaren eller i en slangverkstad.

12.Behöver slangen kopplingar?

Kopplingarna till slangen måste vara anpassade till det material som används i slangen och det tryck som slangen kommer utsättas för. Kopplingar kan vara tillverkade av PVC, polypropylen, nylon, mässing, stål, rostfritt stål eller speciallegeringar. Var noga med att kopplingarna är kompatibla med både slangen, vätskan och det tryck som vätskan transporteras med.

Kopplingar tillverkas med och utan flänsar. Flänsförsedda kopplingar ger ett extra skydd genom att flänsen hjälper till att hålla slangarna på kopplingen. Flänsarna har ofta låg profil för låga systemtryck, högre profil för högre systemtryck.

I vissa fall är flänsen försedd med hullingar som tränger in i materialet i innerslangen och ger en starkare koppling. Det enda sättet att demontera en sådan koppling är att skära loss slangen från kopplingen.

Glöm inte att slangkopplingar påverkar slanglängden, så ta hänsyn för kopplingens dimensioner innan du kapar slangen.

Exempel på Camlock-koppling Exempel på Camlock-koppling

13. Hur mycket kostar slangen?

Det är vanligt att det finns flera alternativa slangar som löser uppgiften. Bra, bättre och bäst. Vilken slang som ska väljas är ofta en avvägningsfråga mellan kostnad och kvalitet. Det är även viktigt att beakta kostnaden för ett eventuellt slangbrott i helhetskalkylen. I den totala kostnaden bör förutom slangkostnaden även kostnaden för produktionsstörningar, stilleståndstider och kostnaden för sanering efter ett läckage vägas in.

Att lägga lite extra pengar på slangen och kopplingen är ofta en klok investering när slangen ska monteras i komplex produktionsutrusning där stillestånd är mycket kostsamt, medans vid andra icke-kritiska tillämpningar så kanske kostnaden för den mest högkvalitativa slangen är svårare att motivera när en billigare slang gör jobbet lika bra.

Faktaruta: Förvara slangar på rätt sätt

Omgivningsmiljön kan skada slangar. Slangar monterade på utrustning som förvaras inomhus (skyddat från sol, värme, regn, is och snö) håller normalt sett längre än slangar monterade på utrustning som förvaras utomhus. Det är en av anledningarna till att vissa företag demonterar slangar från utrustning som förvaras utomhus, och istället lagrar slangarna inomhus.

Oavsett vilken lagringsmetod som används så var noga med att inspektera slangar inför varje ny säsong som utrustningen ska användas.

Tänk på följande om slangarna förvaras inomhus:

 • Håll temperaturer mellan 0°C och 25°C
 • Skölj och torka slangar innan de lagras
 • Häng slangar så att de kan bibehålla sin form utan att veckas
 • Förvara slangarna i ett mörkt utrymme
 • Håll slangar borta från värmekällor
 • Undvik för hög eller för låg luftfuktighet
 • Utsätt inte slangarna för UV-belysning
 • Stapla inte slangarna så högt att de undre lagren komprimeras
 • Håll slangar borta från olja och fett

Inspektera och byt ut slangarna regelbundet

Ingen tillverkare eller distributör kan berätta exakt hur länge en slang kan användas innan det

behöver bytas ut. Det som är säkert är att slangarna börjar brytas ned så snart de börjar användas och att de någon gång i framtiden behöver ersättas. Tusenkronorsfrågan är ”När behöver slangen bytas”, svaret är ”Det beror på”

Jämför byte av slangar med byte av bildäck. Däckets livslängd beror på kvaliteten

på däcket, antalet körda kilometer, underlaget som däcket rullar mot, hur stor last bilen har, hastigheten som bilen framförs med och så vidare. Alla dessa faktorer sammantaget gör det omöjligt att med säkerhet säga när däcket går sönder och det säkraste sättet att undvika punktering är att regelbundet inspektera hur pass slitet däcket är.

Samma typ av överväganden behöver göras även för slangar.

Daglig tillsyn

Inspektera snabbt din utrustning innan du använder den. Dessa inspektioner kan upptäcka potentiella problem innan de har blivit kritiska och du undviker värdefull stilleståndstid.

Leta efter läckage och spill i närheten av slangarna. Titta extra noga på ställen där slangen rör sig och vid kopplingar, infästningar och munstycken.

Grundlig tillsyn

Utöver daglig tillsyn bör även en grundligare tillsyn göras vid något tillfälle varje år, till exempel inför varje vinterförvaring. Med tiden kan insidan av slangen nötas och lösas upp och det kan medföra att bitar från innerslangen kommer in i känsliga delar som pumpar och orsakar skador.

Lossa och undersök slangar invändigt varje säsong. Slangar kan se bra ut från utsidan men insidan kan ha försämrats efter att ha varit utsatt för högt tryck, vacuum, höga flöden eller aggressiva material. Använd en ficklampa för att avgöra om insidan är grov snarare än slät, eller om slangen har blivit ihoptryckt.

Om alla de frågeställningar som tagits upp i denna text beaktas så bör du kunna undvika att råka ut för att slangarna havererar. Om det ändå händer brukar det i regel bero på någon av dessa två orsaker:

För det första: Slangen nöts från insidan när slangen används vid tillämpningar de inte är avsedda för. Till exempel om en slang med ett arbetstryck på 10 Bar används i en applikation med trycket 15 Bar, eller om slangen används för att transportera material den ej är avsedd för så kommer slangen att nötas från insidan.

För det andra: Slangen nöts från utsidan. Hur länge en slang kommer att hålla beror på dess kvalitet, vad den används till och hur den förvaras. Till exempel så kommer en slang som förvaras rak hålla längre än en slang som som böjs och sträcks ut gång på gång. En avtappningsslang utan skyddshölje som dras ovanpå grus kommer gå sönder snabbare än en slang som skyddas av ett plasthölje.

Dessa faktorer understryker varför regelbundna visuella kontroller är så viktiga. Som diskuterats tidigare så beror slangens förväntade livslängd på vilken typ och hur kraftig förstärkning den tillverkas med.

Kom ihåg att du alltid bör följa tillverkarens rekommendationer kring när en slang bör bytas ut.

Som en tumregel: Ersätt transparenta och billiga PVC-slang varje år. Byt EVA-slangar inom två år. Dessa är billiga slangar men som inte trivs i solljus, värme och kyla.

Andra slangar kräver täta kontroller för att leta efter nötning, sprickbildning eller korrosion. Slangar bör alltid visuellt se ut så nära ny som möjligt. Många lägger någon typ av skydd runt slangarna för att skydda dem från att nötas mot metall. Ta av detta skydd regelbundet för att kontrollera om slangen har utsatt för slitage under skyddet. Om du försöker hitta en anledning till att inte byta slangen så är det dags!

När är det dags att byta slang?

När du inspekteras slangar så vet du att du ska byta ut slangen och/eller kopplingen om du hittar något eller några av nedanstående problem:

 • Slangar som sträcks ut för långt när de böjs eller rätas ut
 • Slangar med synliga hack eller repor
 • Slangar där nylon- eller stålförstärkningen syns genom ytterhöljet
 • Veckade slangar där förstärkningen är permanent hoptryckt
 • Slangar med nötta områden
 • Bränn- eller smältmärken på slangar i närheten av värmekällor
 • Om slangen har fått permanenta deformationer
 • När slangar som ska vara transparenta har blivit grumliga eller missfärgade
 • Om slangen har blåsor och bubblor
 • Mjuka eller uppluckrade områden på slangen där olja och fett har försvagat slangen
 • Torkat gummihölje eller sprickor i plastslangar orsakade av solljus
 • Slangändar som buktar ut på grund av kemisk nedbrytning
 • Slangklämmor som har flyttats från sin ursprungliga position
 • Slangklämmor som kollapsar slangen
 • Slangklämmor med slitna höljen, skruvar eller band
 • Slangkopplingar med läckage.

Faktaruta: Reparera slangar med försiktighet

Skadade slangar kan kapas och återanvändas, men var försiktig så att den del du återanvänder inte är sliten. Kapade och skarvade slangar kan få försämrat flöde. Det rekommenderas alltid att du byter slangar i stället för att reparera i tillämpningar som innehåller miljö- eller brandfarliga vätskor, bekämpningsmedel, höga tryck, vattenfri ammoniak.

Varför ta risken med en reparerad slang?

Är du osäker? Reparera inte – Köp Ny!